Regulamin sklepu internetowego blekitna.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.blekitna.pl administrowany przez Dariusza Jamrozowicza zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą jako firma „Wydawnictwo Błękitna Kropka” z siedzibą w 48-304 Nysa, ul. Mariacka 30/10, NIP: 753-147-50-47, REGON: 531286318, poczta elektroniczna: wydawnictwo@blekitna.pl reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 4. Umowa sprzedaży.
 5. Realizacja zamówień i dostawa
 6. Metody płatności
 7. Rękojmia
 8. Rękojmia i reklamacje towaru
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

  

§ 1

Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.blekitna.pl,
 2. Sprzedawca – Dariusz Jamrozowicz prowadzący działalność gospodarczą jako firma „Wydawnictwo Błękitna Kropka” z siedzibą w 48-304 Nysa, ul. Mariacka 30/10, NIP: 753-147-50-47, REGON: 531286318, poczta elektroniczna: wydawnictwo@blekitna.pl  
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
 8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.
 9. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.  
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
 • a)     nowe i bezpieczne,
 • b)     wolne od wad fizycznych oraz prawnych,
 • c)     zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
 • d)     wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 1. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz za granicą zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Z Kupującym dotyczącymi formy i ceny przesyłki.
 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie – wypełnienie formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego – zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
 • a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • b)     przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 • c)      dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 

§ 4

Umowa sprzedaży

 1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
 • a)      dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „do koszyka”)
 • b)     wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj: imię, nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu, adres poczty e-mail oraz ewentualne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jak również sposób dostawy i formę płatności.
 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia: za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sklep internetowy potwierdza otrzymanie formularza zamówienia, automatyczną wiadomością przesłaną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 5. Sprzedawca będzie informował Klienta drogą elektroniczną o zmianie statusu Zamówienia.

 

§ 5

Realizacja zamówień i dostawa

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dni robocze.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 4. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Koszty dostawy”.
 7. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 3 Klient jest informowany o kosztach dostawy Towaru.
 8. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 4, kontaktując się ze Sprzedającym drogą elektroniczną.
 9. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności pracownika poczty w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy pracowniku poczty, jeśli istnieje taka możliwość, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

 

§ 6

Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
 • a)      płatność online,
 • b)     przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank numer konta :  53 1140 2017 0000 4502 1251 7787,
 • c)     system płatności PayPal
 • d)      płatność gotówką przy odbiorze Towaru – wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną, o którym mowa w pkt 1 lit. a jest system płatności Tpay.com
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 3. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a, b i c zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. d.
 4. Sprzedawca na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT, która jest dostarczana Klientowi wraz z Towarem lub drogą elektroniczną.

 

§ 7

Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie ust. 1 powyżej, umowę uważa się za niezawartą.
 • a) Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • b) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, na konto bankowe podane przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności: 
 • a) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • c) w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • d) w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

§ 8
Rękojmia i reklamacje Towaru

 1. Sprzedawca ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. Reklamowany przez Klienta produkt (niezgodny z umową) wraz z opisem przyczyny reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedającego z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Sprzedający nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do produktu.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak są niezbędne Sprzedającemu do zrealizowania umowy zawartej z Klientem.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Wydawnictwo Błękitna Kropka, Dariusz Jamrozowicz (Nysa, ul. Mariacka 30/10).
 3. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia, oraz do kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację zamówienia.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26/01/2018.
 3. W przypadku konieczności dokonania zmian regulaminu, zmiany takie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wydawnictwo, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Księgarni. Do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.